Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 2 Votes, 1 Timothy 4:12 Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. 1 Timothy 6:17 Fight the Good Fight of Faith. 1 This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Take heed to thyself, and to thy teaching. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan.. False Teachers and True Contentment. 1 9Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. Why do so many preachers, evangelists and ministers insist on calling themselves pastors? ... Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. 8Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 17 But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . At magsanay ka sa kabanalan: Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. Should Christians be concerned about the end times? Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 16 0 Votes. 14Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 4 The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 3 b Share in suffering as c a good soldier of Christ Jesus. 1. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. • 1 Timothy 4:16 . Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? • 3 Votes, 1 Timothy 4:1 ASV. 2 Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? How do we know that Jesus is the Great Physician? Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 1 Timoteo 4:15 - Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 4 Nguni't kung ang sinomang babaing bao ay may mga anak o mga apo, … 6 11Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. Do not neglect your gift, which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. 16 At my first defense no one stood with me, but all forsook me. The remedy to the problem of being drawn into the "hypocrisy of liars" and departing from the faith is to give attention to our own training "in godliness, (4:7) 12 Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Command and teach these things. Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. 1 Timothy 4:12 (Devotion) Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. 16Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. How important is it that we understand all doctrines correctly? • • 15 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 5 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren; 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. At magsanay ka sa kabanalan: Sign Up or Login. 11 • You are never too young to be used by God. 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. 1 Timothy 4:16 English Standard Version (ESV).

“Spirit of fear”: The Greek word, which can also be translated “fear,” denotes a cowardly, shameful fear caused by a weak, selfish character. Tagalog Bible: 1 Timothy. 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. His mother was a Jewess and his father was Greek. KJ21. Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, Should we be involved in such activities? 2 Timothy 4:16-18 New King James Version (NKJV). 16 Take heed to yourself and to the doctrine. 2 Timothy 3:16 All Scripture Is Breathed Out by God. How should we live so as to prove we are trustworthy? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. May it not be charged against them. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog • Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 12 2 Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 1 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio, 2 Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 4 1 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 6 Votes, 1 Timothy 4:1 - 5 What does it mean to not 'let anyone look down on you because you are young,' but rather to set an example? 1 Timothy 04 (Contemporary English Version) ... (4:16) Paul started with the problem and worked backward to the remedy. 2 At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi … What is the best way of meditating spiritually as a Christian and what are the bible verses which can support these ways? Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. What do the Bible say about women preachers or ministers? 1 Kay Timoteo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 1 Timothy 4:14 2 Timothy 1:7 Parallel Verses. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 1 Timothy 6 Instructions for the Church. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. 3 New International Version (NIV) 7 -- This Bible is now Public Domain. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Tagalog 1905 1 Timothy 3. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1 Tapat ang pasabi, Kung ang sinoman ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Cristo Jesus, . Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating. 1 Timothy 6:12 Fight the Good Fight of Faith. 1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;: 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid:: 2 The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity. 1 Timothy 4 Some Will Depart from the Faith. 0 Votes, 1 Timothy 4:16 1 Timothy 4 New International Version (NIV). 10 2 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach; What does "cross" symbolize in the New Testament? Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. 9 Retail: $54.99. 17 Ang mayayaman sa sanglibutang ito, ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pagiisip, at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Dios na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak; Where they Jewish. 13Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? At magsanay ka sa kabanalan: Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga; Free pastors and Christian leadership resources for your church ministry and congregation at Crosswalk.com Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. 1 Timoteo 3:16 - At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan; Yaong nahayag sa laman, Pinapaging-banal sa espiritu, Nakita ng mga anghel, Ipinangaral sa mga bansa, Sinampalatayanan sa sanglibutan, Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. 10Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. Portrait of a Minister (1 Timothy 4:6-16) by Dr. Michael A. Milton. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Don’t let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. 7Datapuwa't itakuwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and those who hear thee. 6Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Cristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon: 1 I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;: 1 Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao;: 2 For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? Also I was delivered out of the mouth of the lion. 5 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 8 2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pagiisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo; 3 Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi; 4 Namamahalang mabuti ng kaniyang … Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 15Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. To Get the Full List of Definitions: 13 Who were the mid-wives? Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. What does it mean in 1 Tim 4:1 that 'some will depart from faith, giving heed to deceiving spirits?'. The Lord Is Faithful. 14 Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Timothy was a Greek. 1 Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama; ang mga kabataang lalake na tulad sa mga kapatid: 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae sa buong kalinisan.. 3 Papurihan mo ang mga babaing bao na tunay na bao. Na ipinagbabawal ang pagaasawa, at ipinaguutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Dios upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. 1 Timothy 5 King James Version (KJV). Magsipag ka sa mga bagay na ito; tumalaga kang lubos sa mga ito; upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. 16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa … “Only give heed to yourself and keep your soul diligently, so that you do not forget the things which your eyes have seen and they do not depart from your heart all the days of your life; but make them known to your sons and your grandsons. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka't may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya. 12Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1:2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 1:3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang … Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 4 But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. 1 Timoteo 4:12 - Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 1 Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? Paul was more than just a mentor and leader to Timothy, he was like a father to him, and Timothy was like a son to Paul. Sign Up or Login, NowG1161 the SpiritG4151 speakethG3004 expressly,G4490 thatG3754 inG1722 the latterG5306 timesG2540 someG5100 shall depart fromG868 the faith,G4102 giving heedG4337 to seducingG4108 spirits,G4151 andG2532 doctrinesG1319 of devils;G1140, To Get the full list of Strongs: 4 Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio. : 1 Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga panginoon na karapatdapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Dios at ang aral ay huwag malapastangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Isaiah 45:7). What is the "doctrine" in I Tim 4:16 that we should watch closely? 1 Timothy 4:16 New International Version (NIV) 16 Watch your life and doctrine closely. That was the instruction the apostle Paul gave to his #1 gun, Timothy, as he was charged to lead the church in … Tagalog Bible: 2 Timothy. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Timothy 6 1 Kay Timoteo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. 2 Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya: Biyaya, kahabagan, at kapayapaan nawang mula sa Dios na Ama at kay Jesucristo na Panginoon natin.. 3 Kung paanong ipinamanhik ko sa iyo na ikaw ay matira sa Efeso, nang pumaparoon ako sa Macedonia, upang … : 2 Ang mga babaing matatanda na tulad sa mga ina; at ang mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na … Paul begins the book of 1 Timothy by urging Timothy to be on guard for false teachers and false doctrine.